Przyłącza wodne i kanalizacyjne do budynku – przepisy, formalności

61/113
Konstrukcja domu

Przyłącza wodno-kanalizacyjne to przede wszystkim wiele formalności i spory wydatek. Nawet jeśli w pobliżu działki znajduje się np. wodociąg, załatwienie przyłączy może trwać nawet kilka miesięcy. Niektórzy zajmują się tym samodzielnie, inni korzystają z pomocy firm, które świadczę tego typu usługi. Z jakimi formalnościami trzeba więc się liczyć przy przyłączach wodnych i kanalizacyjnych?

Przyłącza wodnokanalizacyjne – od czego zacząć?

Chcąc doprowadzić do budynku wodę i umożliwić odprowadzanie ścieków, niezbędne jest złożenie wniosku o wydanie warunków przyłączenia. Należy określić w nim charakter budowy oraz ocenić prognozowane zapotrzebowanie na wodę. Po wydaniu warunków okaże się, czy wykonanie przyłączy jest możliwe i na jakich warunkach.

Kolejnym krokiem jest sporządzenie dokumentacji projektowej. Powinna być ona wykonana w porozumieniu z zarządcami sieci i właścicielami działek, przez które będą przebiegały przyłącza. W tym celu niezbędne jest otrzymanie zgody od wszystkich właścicieli i współwłaścicieli.

Budowa przyłączy wodociągowych a pozwolenie na budowę

Zgłoszenie budowy przyłączy nie jest konieczne. Zgodnie z Prawem budowlanym inwestor nie ma obowiązku zgłaszania tego w starostwie powiatowym. Wymagane jest jednak wykonanie planu sytuacyjnego przyłącza na mapie zasadniczej, co jest częścią projektu. Osoby, które starają się o takie przyłącza mają więc o jedną formalność mniej.

Pozwolenie na budowę jest wymagane, jeśli poza samymi przyłączami niezbędne jest wykonanie sieci wodociągowej lub sieci kanalizacji sanitarnej. Wówczas konieczne jest uzyskanie stosownego pozwolenia.

Prace budowlane można rozpocząć po uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu na budowę (14 dni od daty wydania) lub po 7 dniach od powiadomienia nadzoru budowlanego i złożenia dokumentów. Można zająć się tym samodzielnie lub zlecić to zadanie ekspertom. Przyłącza wodne i kanalizacyjne wykonują specjalistyczne firmy (czystyzysk.com.pl), które sprawnie przeprowadzą wszelkie niezbędne prace budowlane i montażowe.

Przyłącza wodnokanalizacyjne a przepisy

Istnieje szereg przepisów, co do których należy się dostosować wykonując przyłącza wodne i kanalizacyjne. Gdy są one prowadzone równolegle do innych instalacji, wówczas nie mogą być one bliżej niż 1,5 m od przewodów kanalizacyjnych i gazowych, 0,8 m od kabli energetycznych i 0,5 m od kabli telekomunikacyjnych. Przepisy regulują również głębokość instalacji. W przypadku przyłączy wodociągowych, powinny być one układane 0,4 m poniżej głębokości przemarzania gruntu. To z kolei uzależnione jest od wielu czynników, między innymi od tego, w jakim regionie wykonywane są prace. Jeśli rury układane są wyżej, wówczas muszą zostać one ocieplone. Podobnie jest w przypadku rur kanalizacyjnych, choć te są bardziej odporne na działanie temperatury. Powinny zostać one umieszczone na głębokości do 1,5 m, a jeśli jest to niemożliwe, wówczas należy pomyśleć o zaizolowaniu przewodów.

napisz komentarz...

Name

Email